شرایط گارانتی کیت الکتروموتور و درایور

  • از تاریخ خرید بیش از دو سال سپری نشده باشد.
  • دستورالعملهای مندرج در برگ نحوه استفاده از الکتروموتورهای BLDC رعایت شده باشند.
  • عدم سوختن الکتروموتور بر اثر نوسانات شدید برق‏‏‏‍، اتصالات نادرست الکتریکی ( شامل سیم بندی و فاز و نول) ، اتصالات نادرست مکانیکی، آب بندی نادرست درپوش درایور حین نصب، اعمال بار بیش از بار نامی درج شده در پلاک مشخصات موتور و کیفیت نامناسب جریان هوای ورودی و مسدود بودن مسیر جریان هوا.
  • عدم نفوذ آب به صورت دایم و بیش از چند دقیقه به الکتروموتور
  • عدم استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محیطی که با درج حفاظت الکتروموتور(IP) مطابقت نداشته باشد.
  • عدم استفاده از کیت در کاربردهای غیر از کولر آبی
  • عدم استفاده از کیت در کولرها با هوادهی متناسب با نوع موتور.
  • وارد نشدن هر گونه صدمه یا ضربه به هریک از قطعات کیت در اثر حمل و نقل غیر اصولی یا سهل انگاری در نگهداری.
  • عدم دستکاری یا بازوبسته کردن قطعات کیت توسط افراد غیر مجاز.
  • مخدوش نبودن شماره سریال روی پلاک مشخصات الکتروموتور.